هویت‌سازی

برند برای هویت دادن به محصول و شرکت شما استفاده می‌شود.

ادراک مشتریان شما تحت تاثیر پیام‌هایی است که توسط ویژگی‌های ملموس و ناملموس برند شما فرستاده می‌شود. برندسازی فرآیندی است به منظور ایجاد تصویری از برند در قلب و ذهن مشتری که باعث ایجاد ارتباط و اعتماد منجر به سود بیشتر خواهد شد.

هدف در این بخش ساخت برند، ایجاد، انتقال، مدیریت و اجرای پیام برند است که محصول و خدمات شما را از محصولات و خدمات مشابه برای مشتریان شما متمایز می‌کند.